OPEN CALL! Residens för skulptur och materialbaserade processer 2024

posted in: Nyheter | 0

(For English see below)

Residens för skulptur och materialbaserade processer
Under 2024 anordnar KKV Bohuslän ett residens för sju konstnärer som arbetar med skulptur och materialbaserade processer.
Genom eget arbete i verkstäderna kommer du möta kollegor och utbyta erfarenheter och kunskaper. Vi kommer börja med att ses digitalt för en presentation och samtal om materialbaserade processer. Sedan träffas vi i februari för att arbeta på plats. Det egna arbetet sker fritt utan krav på tematik annat än att det är materialbaserat. Under residensperioden ses vi regelbundet och diskuterar våra processer, alternativa utställningsmetoder m.m. Residenset redovisas sedan på något sätt som vi gemensamt kommer fram till i början på mars.

I residenset ingår:
– Stipendium på 15 000 kr plus utställningsersättning 2 800 kr
– Boende. Eget rum med tillgång till gemensamt kök, tvätt, dusch och toalett. (Husdjur är välkomna i vissa rum. Familj är välkommen att besöka på egen bekostnad.)
– Tillgång till någon av våra verkstäder för keramik, tuft, textil, sten, metall och trä. För mer info om våra verkstäder se vår hemsida.
– Resekostnader för upp till 2 500 kr.
– Viss materialkostnad. (Leverantörer av sten och lera finns på plats, övrigt material rekommenderar vi att du köper in eller beställer på förhand.)
– Ett års kostnadsfritt medlemskap i KKV-B.

Du står själv för:
– Material.
– Mat.
– Eventuell frakt för verk du arbetat med under residenset.

Du som söker ska:
– Vara yrkesverksam konstnär och bo i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island.
– På något sätt arbeta med sten, keramik, trä, textil, tuft eller metall.
– Delta i möte digitalt under hösten 2023 samt vara på plats på KKV-B 1 februari – 3 mars 2024.

Du söker genom att skicka in en samlad PDF som innehåller:
– Kort presentation av dig och ditt konstnärskap.
– Ange vilken verkstad du vill komma och arbeta i samt varför det skulle vara betydelsefullt för dig.
– CV
– Ansökan skickas till kristin@kkv-b.se senast 1 maj


Residence for sculpture and material-based processes
In 2024, KKV Bohuslän is organizing a residency for seven artists who work with sculpture and material-based processes.
Through your own work in the workshops, you will meet colleagues and exchange experiences and knowledge. We will start by meeting digitally for a presentation and talk about material-based processes. Then we meet in February to work on site. Your own work is free, with no requirement for a theme other than that it is material-based. During the residency period, we meet regularly and discuss our processes, alternative exhibition methods, etc. The residence is then exhibited in some way that we together will agree upon, at at the beginning of March.

The residence includes:
– Stipend of SEK 15,000 plus exhibition fee of SEK 2,800
– Accommodation. Own room with access to shared kitchen, laundryroom, shower and toilets. (pets allowed in certain rooms. Family is welcome to visit at own expence.)
– Access to one of our workshops for ceramics, tuft, textile, stone, metal and wood. For more information about our workshops see our webpage.
– Travel expenses for up to SEK 2,500.
– Some material costs for up to SEK 2,000. (Suppliers of stone and clay are on site, for other materials we recommend that you buy and bring or order in andvance.)
– One year free membership in KKV-B.

Not included:
– Materials
– Food
– Possible shipping costs of work that you made during the residency.

Applicants must:
– Be a professional artist living in Sweden, Norway, Denmark, Finland or Iceland.
– In some way work with stone, ceramics, wood, textile, tuft or metal.
– Participate in meetings digitally during the fall of 2023 and be on site at KKV-B February 1 – March 3, 2024.

You apply by submitting one PDF containing:
– Short presentation of you and your work.
– State which workshop you want to come and work in and why it would be important to you.
– CV
– send application to kristin@kkv-b.se , application deadline is May 1.

 

Residenset genomförs med stöd av Kulturrådet.